FORMY UDZIELANIA DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

 

1. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie jako działanie ze sfery zadań publicznych, o którym mowa w ust. 1, są:

 • organizacje pożytku publicznego, które zgodnie ze statutem lub innym dokumentem stanowiącym podstawę ich działania prowadzą działalność na rzecz rolników i członków ich rodzin;
 • organizacje społeczne i zawodowe, które zgodnie ze statutem lub innym dokumentem stanowiącym podstawę ich działania prowadzą działalność na rzecz rolników i członków ich rodzin;
 • związki zawodowe rolników indywidualnych;
 • izby rolnicze.

 

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielane w formie dofinansowania w zakresie działań ze sfery zadań publicznych:

 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 i 138 );
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • zapobiegania wypadkom i nieszczęśliwym zdarzeniom w gospodarstwach rolnych;
 • rehabilitacji leczniczej;
 • pomocy w zakresie likwidacji szkód zaistniałych w gospodarstwach rolnych w wyniku klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych

- na rzecz ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz członków ich rodzin, o których mowa w art. 29 ust. 2. ustawy tj.: dzieci własnych; dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobionych; przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki; rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka; małżonka (wdowa, wdowiec) oraz rodziców.

 

Wsparcie jest udzielane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady każdego konkursu ofert określane są każdorazowo w Ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wraz ze wzorem formularza oferty.

Informujemy, że w przypadku otrzymania dofinansowania w wyniku konkursu ofert asortyment w nim wskazany jest ostateczny i nie podlega modyfikacjom.

 

 

Wstecz