Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),  informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, e-mail: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez e-mail: iod@fsusr.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
  3. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  4. O ile we wniosku lub formularzu nie określono inaczej, to Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz litera e)  w/w rozporządzenia - w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa.
  5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Zarządzeniem Nr 2 Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 10.01.2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego wykazu akt oraz Instrukcji dotyczącej prowadzenia składnicy akt Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
  7. Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów prawa.
  8. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
  9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych.
  10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.                                                                      

 

Inspektor Ochrony Danych

Sebastian Stykowski

e-mail: iod@fsusr.gov.pl