Status prawny

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników jest osobą prawną, utworzoną na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zarząd Funduszu pełni z urzędu Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a nadzór sprawuje Rada Nadzorcza, w skład której wchodzi pięciu przedstawicieli Rady Rolników, dwóch przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz po jednym przedstawicielu Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Polityki Społecznej. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Statut Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników nadaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi po zasięgnięciu opinii Rady Rolników. Pierwszy statut został nadany w roku 1997, obecnie obowiązujący nadał w drodze rozporządzenia w dniu 23 grudnia 2008 roku Minister Rolnictwa
Rozwoju Wsi. W porównaniu do poprzedniego statutu obecny w sposób bardzo precyzyjny określa cele i zadania Funduszu Składkowego oraz znacznie poszerza kompetencje Rady Nadzorczej.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników zagospodarowuje składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, starając się je pomnażać poprzez m.in. korzystne lokaty bankowe, zakup obligacji Skarbu Państwa itp. jest także właścicielem Centrów Rehabilitacji Rolników, w których leczą się rolnicy ubezpieczeni w KRUS i członkowie ich rodzin.

Fundusz Składkowy finansuje świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, bezpośrednie koszty funkcjonowania Rady Rolników, koszty zarządzania funduszem, niedobory funduszu administracyjnego KRUS. Może także wspierać rozwój ubezpieczeń dla rolników i członków ich rodzin prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Fundusz Składkowy nie jest funduszem celowym.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników może wspierać działania realizowane przez organizacje społeczne, zawodowe lub samorządowe w zakresie polityki społecznej, zdrowotnej
i edukacyjnej na rzecz rolników i członków ich rodzin.

Pliki do pobrania

Statut Funduszu Składkowego