Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania wewnątrz budynku i terenu przyległego do budynku w Poznaniu

utworzony przez Witold Adamiuk | |   Ogłoszenia o zamówieniach

Warszawa, 2.07.2009 r. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania wewnątrz budynku (ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i innych pomieszczeń o powierzchni całkowitej 1162 m2) i terenu przyległego (o powierzchni 326 m2) do budynku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50,  przez okres 2 lat, tj. od dnia 1.10.2009 r. do 30.09.2011 r.Numer ogłoszenia 220422-2009; data zamieszczenia 02.07.2009 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi.Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 629 70 96, fax  0 22 629 97 24. Adres strony internetowej zamawiającego: www.fsusr.gov.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: inny: osoba prawna typu korporacyjnego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania wewnątrz budynku (ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i innych pomieszczeń o powierzchni całkowitej 1162 m2) i terenu przyległego (o powierzchni 326 m2) do budynku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50, przez okres 2 lat, tj. od dnia 1.10.2009 r. do 30.09.2011 r.II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania wewnątrz budynku i terenu przyległego do budynku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50, przez okres 2 lat, tj. od dnia 1.10.2009 r. do 30.09.2011 r. Całkowita powierzchnia do sprzątania budynku i terenu przyległego wynosi 1488 m² w tym: powierzchnia wewnętrzna do sprzątania wynosi: 1) codziennie 202 m² (m.in. hall główny, windy, hall na I piętrze), 2) 1 x w tygodniu 510 m² (m.in. klatka schodowa od p. do 10 p.), 3) 1 x w miesiącu 233 m² (m.in. agregat, część piwnic, pomieszczenie socjalne pracowników ochrony), 4) 1 x na 3 miesiące 58 m² (m.in. kiosk), 5) 1 x na 6 miesięcy 159 m² (m.in. korytarze, ciągi komunikacyjne piwnic- pozostałe części ) zaś powierzchnia zewnętrzna do sprzątania codziennego (terenu przyległego do budynku) wynosi 326 m². Usługa sprzątania będzie realizowana: 1) codziennie w dni robocze po godzinach pracy najemców pomieszczeń tj. po godz. 18:00, 2) dodatkowo w soboty i niedziele powierzchnia tzw. małej klatki schodowej i pomieszczeń sanitarnych udostępnionych dla szkoły językowej Learning System Poland po godz. 18:00, 3) okresowo według uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu.II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90 91 12 00-8; 90 61 00 00-6; 90 91 13 00-9.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NieII.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nieII. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 24.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIAInformacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.III.2) WARUNKI UDZIAŁUOpis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy , tj. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadać niezbędną wiedzę  i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznych i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia, znajdować się w sytuacji umożliwiającej wykonywanie zamówienia oraz nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. 2) Wykonawca musi wykazać w formie załączonego do oferty wykazu prac, że w okresie ostatnich trzech lat (licząc wstecz od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu), a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2, trwające co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu, usługi sprzątania w obiektach biurowych, o wartości kontraktu nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto. Wykonawca musi też wykazać , że wyżej wymienione usługi wykonał z należytą starannością, z podaniem ich wartości, dat wykonywania, nazwy adresu i telefonu odbiorców usług wg załącznika nr 5. 3)Wykażą, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000,00 złotych.Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt. 7 niniejszej specyfikacji, metodą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy niespełniający powyższych warunków zostaną przez zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz oferty. 2) Oświadczenie o treści zgodnej z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust  1 i 2 ustawy. 4) Aktualny na dzień składania ofert dokument (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego (odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); w przypadku gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 5) Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 6) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat (licząc wstecz od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu) co najmniej 2 usług sprzątania w obiektach biurowych, trwających co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu, o wartości kontraktu nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto. Wykonawca musi też wykazać , że wyżej wymienione usługi wykonał z należytą starannością, z podaniem ich wartości, dat wykonywania, nazwy adresu i telefonu odbiorców usług, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że opracowania te zostały wykonane należycie . 7) Lista osób i/lub podmiotów, które będą wykonywać zamówienie bądź pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób do wykonania zamówienia. 8) W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być dołączony wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, przy czym niedopuszczalne jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 9) Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 10) W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granica, w miejsce dokumentów o których mowa w pkt 4, 5, 6 i 7 SIWZ zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty potwierdzające odpowiednio dla pkt 4,5 i , że: 10.1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert); 10.2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert);10.3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert);- odpowiednio dla pkt 6 składa: 10.4) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert); przy czym, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie złożenie kompletu wymienionych wyżej dokumentów dotyczy każdego z nich. 11) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, wykonawca może je zastąpić stosownym dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio pochodzenia lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczonyIV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.1.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.1.2) Wykorzystywana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.fsusr.gov.pl .Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa.IV.3.4) Termin składania ofert: 28 lipca 2009r., godzina 11:00, miejsce: oferty należy składać w Biurze Zarządu Funduszu Składkowego, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa, pokój 323.IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Warszawa, 2.07.2009 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

 

na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania wewnątrz budynku (ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i innych pomieszczeń o powierzchni całkowitej 1162 m2) i terenu przyległego (o powierzchni 326 m2) do budynku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50,  przez okres 2 lat, tj. od dnia 1.10.2009 r. do 30.09.2011 r.

Numer ogłoszenia 220422-2009; data zamieszczenia 02.07.2009 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 629 70 96, fax  0 22 629 97 24.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.fsusr.gov.pl

 

I.2) RODZAJZAMAWIAJĄCEGO: inny: osoba prawna typu korporacyjnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania wewnątrz budynku (ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i innych pomieszczeń o powierzchni całkowitej 1162 m2) i terenu przyległego (o powierzchni 326 m2) do budynku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50, przez okres 2 lat, tj. od dnia 1.10.2009 r. do 30.09.2011 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania wewnątrz budynku i terenu przyległego do budynku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50, przez okres 2 lat, tj. od dnia 1.10.2009 r. do 30.09.2011 r. Całkowita powierzchnia do sprzątania budynku i terenu przyległego wynosi 1488 m² w tym: powierzchnia wewnętrzna do sprzątania wynosi: 1) codziennie 202 m² (m.in. hall główny, windy, hall na I piętrze), 2) 1 x w tygodniu 510 m² (m.in. klatka schodowa od p. do 10 p.), 3) 1 x w miesiącu 233 m² (m.in. agregat, część piwnic, pomieszczenie socjalne pracowników ochrony), 4) 1 x na 3 miesiące 58 m² (m.in. kiosk), 5) 1 x na 6 miesięcy 159 m² (m.in. korytarze, ciągi komunikacyjne piwnic- pozostałe części ) zaś powierzchnia zewnętrzna do sprzątania codziennego (terenu przyległego do budynku) wynosi 326 m². Usługa sprzątania będzie realizowana: 1) codziennie w dni robocze po godzinach pracy najemców pomieszczeń tj. po godz. 18:00, 2) dodatkowo w soboty i niedziele powierzchnia tzw. małej klatki schodowej i pomieszczeń sanitarnych udostępnionych dla szkoły językowej Learning System Poland po godz. 18:00, 3) okresowo według uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90 91 12 00-8; 90 61 00 00-6; 90 91 13 00-9.

1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

 II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:1) Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy , tj. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadać niezbędną wiedzę  i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznych i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia, znajdować się w sytuacji umożliwiającej wykonywanie zamówienia oraz nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. 2) Wykonawca musi wykazać w formie załączonego do oferty wykazu prac, że w okresie ostatnich trzech lat (licząc wstecz od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu), a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2, trwające co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu, usługi sprzątania w obiektach biurowych, o wartości kontraktu nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto. Wykonawca musi też wykazać , że wyżej wymienione usługi wykonał z należytą starannością, z podaniem ich wartości, dat wykonywania, nazwy adresu i telefonu odbiorców usług wg załącznika nr 5. 3)Wykażą, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000,00 złotych.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt. 7 niniejszej specyfikacji, metodą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy niespełniający powyższych warunków zostaną przez zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz oferty. 2) Oświadczenie o treści zgodnej z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust  1 i 2 ustawy. 4) Aktualny na dzień składania ofert dokument (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego (odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); w przypadku gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 5) Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 6) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat (licząc wstecz od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu) co najmniej 2 usług sprzątania w obiektach biurowych, trwających co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu, o wartości kontraktu nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto. Wykonawca musi też wykazać , że wyżej wymienione usługi wykonał z należytą starannością, z podaniem ich wartości, dat wykonywania, nazwy adresu i telefonu odbiorców usług, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że opracowania te zostały wykonane należycie . 7) Lista osób i/lub podmiotów, które będą wykonywać zamówienie bądź pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób do wykonania zamówienia. 8) W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być dołączony wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, przy czym niedopuszczalne jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 9) Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 10) W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granica, w miejsce dokumentów o których mowa w pkt 4, 5, 6 i 7 SIWZ zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty potwierdzające odpowiednio dla pkt 4,5 i , że: 10.1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert); 10.2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert);10.3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert);- odpowiednio dla pkt 6 składa: 10.4) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert); przy czym, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie złożenie kompletu wymienionych wyżej dokumentów dotyczy każdego z nich. 11) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, wykonawca może je zastąpić stosownym dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio pochodzenia lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.1.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.1.2) Wykorzystywana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.fsusr.gov.pl .

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa.

IV.3.4) Termin składania ofert:28 lipca 2009r., godzina 11:00, miejsce: oferty należy składać w Biurze Zarządu Funduszu Składkowego, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa, pokój 323.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Witold Adamiuk
Data wytworzenia informacji: 2009-07-02 00:00:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji: Witold Adamiuk
Data wprowadzenia informacji: 2009-07-02 15:35:49
Ostatnia modyfikacja: 2017-09-12 12:47:23

Rejestr zmian