Sprzątanie budynku i terenu przyległego do budynku FSUSR w Poznaniu

utworzony przez Witold Adamiuk | |   Ogłoszenia o zamówieniach

                                                                                               Warszawa, 25 sierpnia 2009 r.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania wewnątrz budynku (ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i innych pomieszczeń o powierzchni całkowitej 1162 m2) i terenu przyległego (o powierzchni 326 m2) do budynku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50,  przez okres 2 lat, tj. od dnia 1.10.2009 r. do 30.09.2011 r.Numer ogłoszenia: 139891-2009; data zamieszczenia: 25.08.2009OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługiZamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak,  numer ogłoszenia w BZP: 220422-2009.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 629 70 96, fax 0 22 629 97 24.I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: osoba prawna typu korporacyjnego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania wewnątrz budynku (ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i innych pomieszczeń o powierzchni całkowitej 1162 m2) i terenu przyległego (o powierzchni 326 m2) do budynku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50, przez okres 2 lat, tj. od dnia 1.10.2009 r. do 30.09.2011 r.II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługiII.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania wewnątrz budynku i terenu przyległego do budynku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50, przez okres 2 lat, tj. od dnia 1.10.2009 r. do 30.09.2011 r. Całkowita powierzchnia do sprzątania budynku i terenu przyległego wynosi 1488 m² w tym: powierzchnia wewnętrzna do sprzątania wynosi: 1) codziennie 202 m² (m.in. hall główny, windy, hall na I piętrze), 2) 1 x w tygodniu 510 m² (m.in. klatka schodowa od p. do 10 p.), 3) 1 x w miesiącu 233 m² (m.in. agregat, część piwnic, pomieszczenie socjalne pracowników ochrony), 4) 1 x na 3 miesiące 58 m² (m.in. kiosk), 5) 1 x na 6 miesięcy 159 m² (m.in. korytarze, ciągi komunikacyjne piwnic- pozostałe części) zaś powierzchnia zewnętrzna do sprzątania codziennego (terenu przyległego do budynku) wynosi 326 m². Usługa sprzątania będzie realizowana: 1) codziennie w dni robocze po godzinach pracy najemców pomieszczeń tj. po godz. 18:00, 2) dodatkowo w soboty i niedziele powierzchnia tzw. małej klatki schodowej i pomieszczeń sanitarnych udostępnionych dla szkoły językowej Learning System Poland po godz. 18:00, 3) okresowo według uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu.II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90 91 12 00-8; 90 61 00 00-6; 90 91 13 00-9.II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 138138,- PLNSEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczonyIV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEzamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Środków Unii Europejskiej: NieSEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2009 r.V.2) LICZBA  OTRZYMANYCH OFERT: 7V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:„EWMAR" Wasilewska i Szemborski Sp. J., 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 23A, kraj/woj. Zachodniopomorskie.V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIEPODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT):cena wybranej oferty: 64800,-oferta z najniższą ceną: 64800,- oferta z najwyższą ceną: 192000,-waluta: PLN.

                                                                                               Warszawa, 25 sierpnia 2009 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania wewnątrz budynku (ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i innych pomieszczeń o powierzchni całkowitej 1162 m2) i terenu przyległego (o powierzchni 326 m2) do budynku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50,  przez okres 2 lat, tj. od dnia 1.10.2009 r. do 30.09.2011 r.

Numer ogłoszenia: 139891-2009; data zamieszczenia: 25.08.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak,  numer ogłoszenia w BZP: 220422-2009.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 629 70 96, fax 0 22 629 97 24.

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: osoba prawna typu korporacyjnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania wewnątrz budynku (ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i innych pomieszczeń o powierzchni całkowitej 1162 m2) i terenu przyległego (o powierzchni 326 m2) do budynku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50, przez okres 2 lat, tj. od dnia 1.10.2009 r. do 30.09.2011 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania wewnątrz budynku i terenu przyległego do budynku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50, przez okres 2 lat, tj. od dnia 1.10.2009 r. do 30.09.2011 r. Całkowita powierzchnia do sprzątania budynku i terenu przyległego wynosi 1488 m² w tym: powierzchnia wewnętrzna do sprzątania wynosi: 1) codziennie 202 m² (m.in. hall główny, windy, hall na I piętrze), 2) 1 x w tygodniu 510 m² (m.in. klatka schodowa od p. do 10 p.), 3) 1 x w miesiącu 233 m² (m.in. agregat, część piwnic, pomieszczenie socjalne pracowników ochrony), 4) 1 x na 3 miesiące 58 m² (m.in. kiosk), 5) 1 x na 6 miesięcy 159 m² (m.in. korytarze, ciągi komunikacyjne piwnic- pozostałe części) zaś powierzchnia zewnętrzna do sprzątania codziennego (terenu przyległego do budynku) wynosi 326 m². Usługa sprzątania będzie realizowana: 1) codziennie w dni robocze po godzinach pracy najemców pomieszczeń tj. po godz. 18:00, 2) dodatkowo w soboty i niedziele powierzchnia tzw. małej klatki schodowej i pomieszczeń sanitarnych udostępnionych dla szkoły językowej Learning System Poland po godz. 18:00, 3) okresowo według uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90 91 12 00-8; 90 61 00 00-6; 90 91 13 00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 138138,- PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2009 r.

V.2) LICZBA  OTRZYMANYCH OFERT: 7

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

„EWMAR" Wasilewska i Szemborski Sp. J., 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 23A, kraj/woj. Zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIEPODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ

I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT):

cena wybranej oferty: 64800,-

oferta z najniższą ceną: 64800,- oferta z najwyższą ceną: 192000,-

waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Witold Adamiuk
Data wytworzenia informacji: 2009-08-25 00:00:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji: Witold Adamiuk
Data wprowadzenia informacji: 2009-08-25 15:40:11
Ostatnia modyfikacja: 2017-08-29 09:08:41

Rejestr zmian