Wzory dokumentów - ZIMA 2019

|   Aktualności

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wzory dokumentów stanowiące załączniki do porozumień zawieranych w związku z realizacją wypoczynku zimowego w 2019 roku dla dzieci i młodzieży rolników.

Uwaga! Do List uczestników należy dołączyć:

- indywidualne zaświadczenia KRUS rodziców/opiekunów prawnych lub

listy zbiorcze stwierdzające ubezpieczenie w KRUS rodziców/opiekunów prawnych. Akceptowane będą Listy zbiorcze, zawierające nr PESEL rodzica/opiekuna prawnego ubezpieczonego w KRUS.