Przesunięcie terminu realizacji zadania - otwarty konkurs KGW z 18 września 2019 r.

|   Aktualności

Szanowni Państwo!

W związku z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w  zakresie ochrony i promocji zdrowia - „Wsparcie działań na rzecz rolników i członków ich rodzin w obszarze polityki społecznej, zdrowotnej oraz edukacyjnej”,  Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, iż termin realizacji zadania został przesunięty do dnia 20 grudnia 2019 r. a czas rozliczenia zadania (tj. przedłożenie do Biura Zarządu dokumentacji, którą stanowić będą: sprawozdanie merytoryczno-finansowe; kopie faktur i rachunków stanowiące potwierdzenie wydatkowania dofinansowania wraz z potwierdzeniami przelewów, umów i innych dokumentów związanych z realizacją zadania potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione ze strony Organizacji, listy uczestników warsztatów/szkoleń), do końca bieżącego roku tj. 31.12.2019 roku.