Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez jednostki OSP

|   Aktualności

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez jednostki OSP w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”

 

1. WKŁAD WŁASNY - Dostaliśmy mniejsze dofinansowanie niż wnioskowana przez nas kwota – czy możemy zmniejszyć wkład własny?

Wkład własny powinien zostać zachowany na poziomie minimum 2 % WNIOSKOWANEJ KWOTY DOFINANSOWANIA.

Przykład: OSP wnioskowało o 20 tys. zł, a otrzymane z FSUSR dofinansowanie wyniosło 5 tys. zł zatem wkład własny 2% liczony jest od 20 tys. zł - tj. 400 zł

 

2. Dostaliśmy mniejsze dofinansowanie, które nie wystarczy na zakup asortymentu wskazanego w Ofercie. Czy możemy zmienić asortyment?

SYTUACJA I:

Należy dokonać zakupu sprzętu spośród wskazanego przez jednostkę OSP w ofercie.

Przykład: W ofercie OSP wskazało  zakup 2 węży, 3 latarek i 1 drabiny. Przyznane dofinansowanie wraz z wkładem własnym wystarczy jedynie na zakup 1 drabiny i 2 latarek.

OSP dokonuje zakupu 1 drabiny i 2 latarek.

W tym przypadku jednostka OSP nie informuje FSUSR.

 

SYTUACJA II:

Przykład: W ofercie OSP wskazało zakup agregatu prądotwórczego. Przyznane dofinansowanie wraz z wkładem własnym i innymi źródłami nie wystarczy na jego zakup.

Wówczas należy napisać do FSUSR wniosek o uzyskanie zgody na zakup innego asortymentu. Wybrać należy sprzęt wskazany w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o konkursie (Wykaz sprzętu zawierający 60 pozycji).

Wniosek o zmianę podpisany przez osoby upoważnione należy wysłać skanem na adres funduszskladkowy@fsusr.gov.pl lub pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Sekretariacie FSUSR.

O decyzji w sprawie zmiany asortymentu jednostka OSP zostanie poinformowana mailowo lub telefonicznie.

 

3. Nie otrzymaliśmy jeszcze umowy. Czy możemy dokonać zakupu?

Umowy są wysyłane do OSP sukcesywnie. Jeśli sąsiednia jednostka OSP otrzymała już umowę a Państwo nie, na pewno w najbliższym czasie na Państwa adres mailowy umowa zostanie wysłana.

Od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania mogą Państwo realizować zadanie. Płatność za zakup musi być dokonana przelewem z konta bankowego OSP, które wskazali Państwo do umowy, w wysokości otrzymanego dofinansowania plus wkład własny.

 

4. Niezgodność danych adresowych / osób upoważnionych do reprezentowania jednostki OSP / numeru rachunku bankowego

Prosimy o pilny kontakt z biurem FSUSR na adres mailowy: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl lub na numer tel.: 22 629 70 96.

Kontaktując się  z FSUSR należy podać numer sprawy wskazany w piśmie zawierającym kwotę przyznanego dofinansowania.