Informacja dotycząca podpisywania umów z OSP

|   Aktualności

Szanowni Państwo!

W związku z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe, z wyłączeniem zakupu wozów strażackich”, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, iż czas realizacji działania został przesunięty. Dokumenty rozliczeniowe należy przedłożyć w Biurze FSUSR najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 roku do godziny 16.00. 

  

Ponadto informujemy, iż Umowy są przygotowywane i wysyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Dwa egzemplarze Umowy należy zaparafować na każdej stronie, na ostatniej należy złożyć czytelne podpisy przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) i opieczętować wraz z datą oraz pieczęcią nagłówkową OSP. Tak podpisany dokument należy odesłać w dwóch egzemplarzach do Biura Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.